Re
gu
la
min
Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Coffee Box

 I.        Zasady ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy Coffee Brew (zwany dalej Sklepem), znajdujący się pod adresem: www.coffeebox.pl
 2. Sprzedawcą jest COFFEE ART MUSIC ANNA PIELECHOWSKA Pniewo, ul. Lipowa 9, 74-105 Nowe Czarnowo NIP 8581844151, REGON 365286485, adres poczty elektronicznej: ania@coffeebrew.pl, telefon: +48 570 644 044
 3. Podmiotem składającym zamówienie (zwany dalej Kupującym lub Klientem) może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupów oferowanych przez Sklep zobowiązany jest zaakceptować niniejszy regulamin.
 5. W celu skorzystania ze Sklepu Klient musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

-        urządzenie z dostępem do sieci Internet,

-        zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki Firefox 10, MS Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 10 – lub wyższe

-        przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz posiadać włączony interpretator JavaScript,

-        aktywne konto poczty elektronicznej.

 1. Sprzedawca oświadcza, że w ramach działalności Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie. Pliki cookie wykorzystywane są do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu.
 2. Sprzedawca oświadcza, że w ramach działalności Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne Klienta:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres poczty elektronicznej

- numer telefonu

- IP urządzenia

 1. Klient zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów, nie będzie dostarczał treści o charakterze bezprawnym, a także nie będzie podejmował innych bezprawnych działań związanych z działalnością Sklepu.

 

§ 2

Wszelkie prawa do Sklepu w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej oraz prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy. Korzystanie z powyższych praw możliwe jest wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i tylko za zgodą Sprzedawcy.

 

§ 3

Wszelkie produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 

§ 4

Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

 

§ 5

Klient do zawarcia umowy nie potrzebuję dokonywania procesu rejestracji.

 

II.        Zamówienie

§ 6

 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, należy je uznać za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Zaproszenie do zawarcia umowy określa:

a)      rodzaj towaru i jego producenta,

b)      krótki opis towaru,

c)      cenę towaru.

 

§ 7

 1. W celu złożenia Sprzedawcy oferty zawarcia umowy, Klient powinien złożyć zamówienie.
 2. Aby prawidłowo złożyć zamówienie należy:

-        dodać wybrany produkt do wirtualnego Koszyka,

-        przejść do Koszyka,

-        zatwierdzić produkty znajdujące się w Koszyku poprzez kliknięcie opcji KUPUJĘ I PŁACĘ,

-        wypełnić formularz poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. adresu e-mail, numeru telefonu, adresu dostawy.

-        wybrać opcję płatności oraz opcję dostawy.

 1. Po wykonaniu powyższych czynności Klient zatwierdza dokonanie zamówienia poprzez kliknięcie pola KUPUJĘ I PŁACĘ.
 2. Sprzedawca realizuje wyłącznie opłacone zamówienia.
 3. Po zatwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany jego treści możliwe będą wyłącznie do chwili nadania przesyłki. W celu dokonania zmiany Klient zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu ze Sklepem poprzez numer telefonu: +48 570 644 044 lub adres e-mail: ania@coffeebox.pl

 

§ 8

 1. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza Klientowi jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjętego zamówienia nastąpi poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas składania zamówienia, wiadomości zawierającej szczegóły złożonego zamówienia.
 2. Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Klienta, ma prawo odmówić przyjęcia oferty, w sytuacji gdy jego realizacja będzie niemożliwa.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wskazanie, przez Klienta, podczas procesu składania zamówienia, błędnego adresu poczty elektronicznej.

 

   III.        Płatności

§ 9

Sprzedający dopuszcza wybór następujących form płatności za zamówione towary:

a)      przelew bezpośredni na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)      płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP:7792308495.

 

§ 10

W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności w postaci płatności elektronicznej PayU po zatwierdzeniu dokonania zamówienia Kupujący zostanie automatycznie przekierowany do zewnętrznego systemu płatności PayU S.A.

 

§ 11

 1. Sprzedawca na żądanie Kupującego, zgłoszone najpóźniej w trakcie składania zamówienia, wystawi fakturę VAT i dostarczy ją w formie papierowej wraz z zamówieniem.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy składaniu zamówienia, na podstawie których wystawiona zostanie faktura.

  IV.        Realizacja zamówienia i dostawa

§ 12

 1. Czas realizacji zamówienia w przypadku towarów, znajdujących się na magazynie Sprzedawcy wynosi 24 godziny od opłacenia zamówienia.
 2. W przypadku braku dostępności określonego towaru Kupujący podczas dokonywania zamówienia zostanie poinformowany o przewidywanym czasie jego realizacji.

 

§ 13

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że Strony umowy postanowią inaczej.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy:

-        za pośrednictwem Poczty Polskiej – termin dostawy 3 dni robocze od nadania przesyłki,

-        za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – termin dostawy 24 godziny od nadania przesyłki.

 1. Koszty wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczony jest na podstawie cen oznaczonych w formularzu zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia zawierający cenę wybranych produktów i koszty dostawy zostanie określone w podsumowaniu zamówienia.
 2. Towar zamówiony dostarczony zostanie pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Wszelką odpowiedzialność za wskazanie w formularzu nieprawidłowego adresu ponosi Klient. W przypadku gdy adres wskazany w treści zamówienia uniemożliwia skuteczne nadanie i doręczenie przesyłki Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez wskazany przez niego adres e-mail lub telefon.

 

§ 14

 1. Jeżeli realizacja zamówienia będzie niemożliwa z powodów leżących po stronie Sprzedawcy, a w szczególności ze względu na przejściową niedostępność towaru, to Sprzedawca niezwłocznie poinformuje od tym fakcie Klienta.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Klient ma prawo do:

-        odstąpienia od umowy w całości, w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi zapłaconą cenę oraz poniesione przez niego koszty dostawy. Sprzedawca zwolniony zostaje od obowiązku wykonania zamówienia w całości,

-        odstąpienia od umowy w części, w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi odpowiednią część uiszczonej przez Klienta ceny. Sprzedawca realizuje zamówienie w pozostałej części.

 V.        Reklamacje

§ 15

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta (tj. Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.), jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku gdy towar ma wadę Konsument ma prawo do:

-        złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny,

-        żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad,

-        żądania niezwłocznego usunięcia wad,

-        odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 2. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 3.
 4. Strony wyłączają rękojmia za wady w przypadku gdy Klientem nie jest Konsument.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zaistniałej wady pisemnie na adres Pniewo, Ul. Lipowa 9, 74-105 Nowe Czarnowo
 6. Towar reklamowany winien został doręczony Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu oraz informacją zawierającą: dane osoby składającej reklamację, opis wady, a także żądanie reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca, za pomocą pisemnej wiadomości wysłanej na adres wskazany w reklamacji, powiadomi Klienta o podjętej decyzji.
 8. Uznając reklamację za uzasadnioną Sprzedawca w zależności od żądania Klienta i podjętej decyzji:

-        dostarczy Klientowi towar pozbawiony wad, tzn. nowy towar lub towar naprawiony,

-        zwróci Klientowi kwotę, o jaką została obniżona cena zakupu towaru,

-        zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 1. Koszty wysyłki i odesłania towaru w przypadku zaakceptowania reklamacji ponosi Sprzedawca.

 

§ 16

 1. Wybrane towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
 2. W przypadku towaru objętego taką gwarancją informacja o tym przedstawiona zostanie w opisie produktu.
 3. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta lub dystrybutora Sprzedawca wraz z produktem dostarczy Kupującemu dokument gwarancyjny.
 4. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

 

§ 17

W przypadku gdy powodem reklamacji są uszkodzenia mechaniczne towaru, które mogły powstać podczas transportu przesyłki Klient zobowiązany jest do załączenia wraz z reklamacją protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

 

VI.        Odstąpienie

§ 18

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może on wykorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

§ 19

 1. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić rzecz Sprzedawcy. Dla zachowania tego terminu wystarczającym jest wysłanie towaru przed jego upływem.
 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca powinien dokonać zwrotu płatności w sposób odpowiadający sposobowi dokonania zapłaty chyba, że Klient dobrowolnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub dowodu wysłania towaru przez Klienta, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

§ 20

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

§ 21

Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – w szczególności: kawa,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w szczególności: kawa,

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu i zamontowaniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w szczególności: filtry, uszczelki, sitka, środki czystości.

 

VII.        Odpowiedzialność

§ 22

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, które wynikły z:

-        przyczyn niezależnych od Sprzedawcy np. siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich,

-        przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta,

-        potrzeby dokonania modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w skutek działania lub zaniechania Klientów, a w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależnego wykonania umowy.

 

VIII.        Ochrona Danych Osobowych

§ 23

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez COFFEE ART MUSIC ANNA PIELECHOWSKA Pniewo, ul. Lipowa 9, 74-105 Nowe Czarnowo NIP 8581844151, REGON 365286485 jego danych osobowych, a w szczególności:

-        imienia i nazwiska,
-        adresu,
-        adresu e-mail,
-        numeru telefonu.

 

§ 24

Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

 

 

§ 25

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego tylko dla potrzeb realizacji zawartej umowy oraz, za wyraźną zgodą Kupującego, do informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

 

§ 26

Sprzedawca oświadcza, iż:

-        dane osobowe Klientów nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom,

-        dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem osób nieuprawnionych,

-        dane osobowe przetwarzane będą na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 27

Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania zmian swoich danych, żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz żądania ich usunięcia.

IX.        Newsletter

§ 28

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie na rzecz Klientów usługę subskrypcji Newslettera.
 2. Usługa Newslettera polega na bezpłatnym informowaniu Klienta drogą elektroniczną o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe wysyłanie wiadomości e-mail.
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:

- wypełnia pola „Twoje imię” i „Twój adres e-mail” na stronie www.coffeebox.pl

- klika przycisk ZAPISZ DO NEWSLETTERA

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail: ania@coffeebrew.pl
 2. Zasubskrybowanie Newslettera nie jest wymagane do dokonywania zakupów w Sklepie.

 

X.        Postanowienia końcowe

§ 29

Sprzedawca oświadcza, że nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 30

 1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z wnioskiem o polubowne rozwiązanie sporu powstałego w wyniku zawarcia umowy.

 

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się:

-        przepisy Kodeksu Cywilnego w części dotyczącej sprzedaży,

-        ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 32

 1. Sprzedający może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 7 dniach od daty udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień złożonych przed zmianą stosuje się dotychczasowe zapisy Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas COFFEE ART MUSIC Anna Pielechowska, Pniewo, Lipowa 9, 74-105 Nowe Czarnowoo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie: pisemnej na adres Sprzedającego lub elektroniczne na adres e-mail: ania@coffeebrew.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a) Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres COFFEE ART MUSIC Anna Pielechowska, Pniewo, Lipowa 9, 74-105 Nowe Czarnowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: COFFEE ART MUSIC Anna Pielechowska, Pniewo, Lipowa 9, 74-105 Nowe Czarnowo

Ja/My(*) …………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - …………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - …………………………………………………………………..

 

Adres konsumenta(-ów) - ………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – …………………………………………………………………………………………………….

 

Data

………………………………………………….

 

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl